Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dn. 18 listopada 2010 r.

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej UJ.

ZAWIADOMIENIE

o ponownym wyborze oferty  najkorzystniejszej

Szanowni Państwo,

Z uwagi na fakt, iż firma NKK SYSTEM Sp.J., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków odmówiła podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego ( Część I postępowania przetargowego), Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków.

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zawarta po dniu 18 listopada 2010 r.

 

Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ