Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


Zamówienie jako Projekt: „Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki
w leczeniu cukrzycy", jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe

Kraków 23.08.2012 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu „Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKIEM A DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 22.08.2012r., 23.08.2012r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do SIWZ.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyłączy z Części II poniższe pozycje do odrębnego pakietu: 2, 3, 4, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 96, 97, 98? Zwiększy to konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź 1.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik A do SIWZ.

Pytanie 2.
Dotyczy części nr 2 pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,69,70,71,72
Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite wyłączenie wyżej wymienionych pozycji i stworzenie na nie odrębnych zadań, by zwiększyć konkurencyjność ofert?

Odpowiedź 2.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik A do SIWZ.

Pytanie 3.
Część II poz1-5
Prosimy zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu oraz utworzenie odrębnego zadania.

Odpowiedź 3.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik A do SIWZ.

Pytania 4.
• §4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Faktura za dostarczony przedmiot umowy zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z towarem."?
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa modyfikację .
• §4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu:
„Za datę płatności przyjmuję się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego."?
Zamawiający wyraża zgodę, i w powyższy sposób modyfikuje wzór umowy.
• §7 ust. 1 lit. a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy,"?
Uzasadnienie: Obecne brzmienie umowy kształtuje naliczenie kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego - czyli zależnych od Wykonawcy oraz niezależnych od ani jednej ani drugiej strony. Kara umowna winna być liczona w przypadku uchybienia powstałego wskutek okoliczności zależnych od Wykonawcy.
Zamawiający wyraża zgodę, i w powyższy sposób modyfikuje wzór umowy.
• §7 ust. 1 lit. b) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki,"?
Zamawiający wyraża zgodę, i w powyższy sposób modyfikuje wzór umowy.
• §8 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy."?
Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.
Zamawiający wyraża zgodę, i w powyższy sposób modyfikuje wzór umowy.
• §8 ust. 3 - Jakie sytuacje Zamawiający ma na myśli konstruując postanowienie umowne w obecnym brzmieniu §8 ust. 3, poprzez użycie sformułowania „niezależnie od treści zapisów § 7 ust. 1 lit. a) umowy."? W obecnym kształcie umowy Zamawiający przewiduje zdublowanie kary umownej z tytułu zaistnienia tych samych przesłanek. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego (czyli również z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - jak to ma miejsce w §7 ust. 1 lit. a) Wykonawcy zostanie naliczona kara „10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy". W przypadku zaś odstąpienia z winy Wykonawcy (CZYLI TA SAMA PRZESŁANKA - patrz §8 ust. 3) - naliczana jest kara „10% wynagrodzenia umownego brutto, NIEZALEŻNIE od treści zapisów § 7 ust. 1 lit.a) umowy."
• §7 ust. 1 lit. b) oraz §8 ust. 3 - Mając powyższe na uwadze, jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §7 ust. 1 lit. b oraz liczenie kary umownej w §8 ust. 3 od wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
• Jeśli Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe, czy wyraża zgodę na ujednolicenie w §7 ust. 1 lit. b) oraz §8 ust. 3 wysokości kary, jako 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy oraz wykreśli z §8 ust. 3 słowa „niezależnie od treści zapisów § 7 ust. 1 lit.a)"?
Zamawiający ujednolica w §7 ust. 1 lit. b) oraz §8 ust. 3 wysokości kary, jako 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy oraz wykreśli z §8 ust. 3 słowa „niezależnie od treści zapisów § 7 ust. 1 lit.a)"?
• §8 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: „Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie zrealizowaną część umowy."?
Zamawiający wyraża zgodę, i w powyższy sposób modyfikuje wzór umowy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ oraz załącznika A do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Spełnione są tym samym przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie, miejsce składania i otwarcia ofert zostaje bez zmian.

Nowy termin składania ofert: 29.08.2012r. godz. 09:00
Nowy termin otwarcia ofert 29.08.2012r. godz. 09:05

Proszę o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub e-mailem (12 663 39 14), artur.wyrwa@uj.edu.pl bzp@uj.edu.pl ), potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,

Artur Wyrwa

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ