Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


Zamówienie jako Projekt: „Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki
w leczeniu cukrzycy", jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe

Kraków 24.08.2012 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu „Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKIEM A DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 24.08.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do SIWZ.

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI


Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części nr 2 i umieszczenie w oddzielnym pakiecie pozycji nr 22 tj: Probówka PP 50 ml (30 x 115 mm), stożkowodenna, skalowana, z niebieską nakrętką (50 sztuk).

Odpowiedź 1.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik A do SIWZ.

 


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ oraz załącznika A do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Spełnione są tym samym przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie, miejsce składania i otwarcia ofert zostaje bez zmian.

Nowy termin składania ofert: 30.08.2012r. godz. 09:00
Nowy termin otwarcia ofert 30.08.2012r. godz. 09:05

Proszę o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub e-mailem (12 663 39 14), artur.wyrwa@uj.edu.pl bzp@uj.edu.pl ), potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,

Artur Wyrwa

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ