Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


Zamówienie jako Projekt: „Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy", jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe

Kraków, dnia 05 września 2012 r.

Adresaci:
1. LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5
2. Symbios Sp. z o.o. 83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37
3. Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński
4. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa
5. Polgen Sp. z o.o. -Sp.K. 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80
6. Immunogen Sp. z o.o. ul. Kościuszki 63/111, 41-503 Chorzów

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z pózn. zm)., którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu „Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:


Część I przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 10 119,72 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.

Część II przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Symbios Sp. z o.o. 83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37, za cenę brutto w kwocie 720,49 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 1 LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, ,za cenę brutto 723,60 zł otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 29,87 pkt.
• oferta nr 5 Polgen Sp. z o.o. -Sp.K. 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80 ,za cenę brutto 745,13 zł otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 29 pkt.

Część III przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, za cenę brutto w kwocie 879,12 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 2 Symbios Sp. z o.o. 83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37, ,za cenę brutto 2 626,30 zł otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 10,04 pkt.
• oferta nr 5 Polgen Sp. z o.o. -Sp.K. 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80 ,za cenę brutto 2 241,68 zł otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 11,76 pkt.

Część IV przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, za cenę brutto w kwocie 781,98 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.

Część V przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, za cenę brutto w kwocie 1 663,41 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 2 Symbios Sp. z o.o. 83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37, ,za cenę brutto 6 237,56 zł otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8 pkt.

Część VI przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, za cenę brutto w kwocie 10 059,64 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.

Część VII przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, za cenę brutto w kwocie 17 014,01 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.

Część VIII przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński, za cenę brutto w kwocie 442,80 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 punktów.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 1 LABO-MIX S. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5,za cenę brutto 571,32 zł otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 23,25 pkt.
• oferta nr 2 Symbios Sp. z o.o. 83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37, ,za cenę brutto 962,10 zł otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 13,80 pkt.


Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte po dniu 05 września 2012 r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub artur.wyrwa@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną
Z poważaniem,

Artur Wyrwa
Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ