Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 21 października 2008 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                    

  

 

  • Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu oprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

•1.       Firma SOLIDEX S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. J. Lea 124 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 230.714,20 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        CROCOM Computer System W.Bojarski Z.Czerniak Sp.J. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 16A, oferując cenę: 240.714,54 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,58 pkt

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

 

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ