Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem stolarki do wymogów p.poż. w budynku Collegium Witkowskiego UJ przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2008
Numer ogłoszenia: 279129 - 2008; data zamieszczenia: 22.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 216783 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem stolarki do wymogów p.poż. w budynku Collegium Witkowskiego UJ przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem stolarki do wymogów przeciwpożarowych w budynku Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.11.14-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 98481.59 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, os.Willowe 30, 31-902 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 112113.30
Oferta z najniższą ceną: 112113.30 oferta z najwyższą ceną: 112113.30
Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ