Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09
pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych/
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 2 października 2012r.

Adresat:
1. PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotyczące projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych - Etap I/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1., Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, cena netto 17 475,30 zł, plus 23% VAT, co daje cenę brutto 21 494,62 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu, dlatego też można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ