Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 

 


Kraków 04.10.2012 r.


Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy: CRZP/292,467/2012 uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

w części I:
NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków
Cena brutto oferty: 3719,52 zł

Uzasadnienie wyboru
Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.

W części I postępowania została złożona tylko jedna oferta.

w części II:
Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20,
58-500 Jelenia Góra
Cena brutto oferty: 1696,24 zł

Uzasadnienie wyboru
Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofertę w części II postępowania:
1. NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków - oferta w kryterium „cena brutto 100%" uzyskała 9,45 pkt; cena oferty brutto: 1794,57 zł

 

Jednocześnie informujemy, iż w części I i II postępowania nie została odrzucona żadna oferta, ani też nie wykluczono żadnego Wykonawcy, stąd też z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 94 ust. 2 pkt 3), umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem 08.10.2012 r. tj przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP.
Zamawiający informuje również, że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy PZP w art. 179 - 198g.


Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub e-mail (0-12-432-44-51; bzp@uj.edu.pl), potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego drogą elektroniczną.


Urszula Wilgocka


Otrzymują:
1. NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków
2. Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra
3. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ
4. a/a

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ