Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 195459-2012 z dnia 2012-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotyczące projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum...
Termin składania ofert: 2012-09-19

--------------------------------------------------------------------------------

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/537/2012
Numer ogłoszenia: 213159 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195459 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/537/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotyczące projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych - Etap I/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1., Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 1.1 Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę stacji roboczej (1 sztuka), komputerów przenośnych wraz z akcesoriami (2 sztuki o różnej konfiguracji), routera (1 sztuka), monitorów (3 sztuki o różnej konfiguracji), dysków zewnętrznych USB (3 sztuki), przenośnych pamięci typu flash (4 sztuki), baterii do laptopa (1 sztuka) i zalicza UPS (1 sztuka). 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 21 dni, liczonym od udzielenia zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta, (wskazujące na przykład oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanego urządzenia i jego elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów). 4. Wykonawca musi zaoferować wymagane okresy i zakresy gwarancyjne odpowiednio w odniesieniu całości zamówienia i jego poszczególnych elementów, liczone od daty odbioru całości zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. Szczegółowe informacje o wymaganiach gwarancyjnych Zamawiającego zawarte są w pkt 3)9. SIWZ i we wzorze umowy. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.70.00-9, 30.23.61.10-6, 30.23.46.00-4, 30.23.71.80-5, 48.62.40.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13368,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 21475,30

Oferta z najniższą ceną: 21475,30 / Oferta z najwyższą ceną: 21475,30

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ