Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 17 listopada 2008r.

Adresat:
1. Sobiesław Zasada Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ul.Armii Krajowej 17, 30-150 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy 1 sztuki samochodu osobowego (dziewięciomiejscowego) przeznaczonego do przewozu osób i towarów wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego dla Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Firmy Sobiesław Zasada Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul.Armii Krajowej 17, 30-150 Kraków, za cenę brutto w kwocie 207 400,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 7 dni.
Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ