Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 26 marca 2013 r.

 

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul. Józefa 19 w Krakowie.(Nr postępowania: CRZP/UJ/159/2013)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.

1.       Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy.:

- konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia;

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie powyższych zapisów w treści umowy.

2.       Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy?

Odpowiedź: TAK, zgodnie z treścią §10 pkt 1b wzoru umowy.

3.       Proszę o podanie liczby rbg zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewiduje ok. 2900 rbg.

4.       W związku z wymogiem posiadania polisy na cały okres trwania umowy prosimy
o informację czy w przypadku gdy wykonawca zawiera polisę na okres jednego roku i nie obejmuje ona okresu realizacji umowy to czy  wystarczającym będzie złożenie do oferty oświadczenia o przedłużeniu polisy na cały okres trwania kontraktu i po zakończeniu ważności polisy wykonawca przedłoży nową zgodną z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Wystarczającym będzie złożenie do oferty oświadczenia o przedłużeniu polisy na cały okres trwania kontraktu i po zakończeniu ważności polisy wykonawca przedłoży nową zgodną z wymogami SIWZ

5.       Proszę o informację czy w związku z paragrafem 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający dopuszcza aby wykonawcy na potwierdzenie usług nadal realizujących wymienionych w wykazie, przedstawili referencje wystawione w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, potwierdzających ich należyte wykonanie?

Odpowiedź: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga żadnych dokumentów związanych z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. W tym przypadku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

 

6.       W jakim składzie ilościowym ma występować grupa interwencyjna.

 

Odpowiedź: Liczebność grupy interwencyjnej ma być zgodna z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.)

 

7.       Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać licencję POF.

 

Odpowiedź: TAK, pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać licencję POF

 

8.       Czy pracownicy grupy interwencyjnej mają być uzbrojeni, jeśli tak, w jaką broń:

a)      Broń palna krótka

b)      Broń palna maszynowa

c)      Paralizator elektryczny z pozwoleniem na broń

Odpowiedź: Pracownicy grupy interwencyjnej mają być uzbrojeni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.)

9.       Proszę o potwierdzenie, które z elementów poniższego wyposażenia musi posiadać grupa interwencyjna:

a)      Pałka wielofunkcyjna

b)      Kajdanki

c)      Ręczny motacz gazu

d)      Paralizator elektryczny bez pozwolenia na broń

e)      Kamizelka operacyjna

f)       Hełm

g)      Kamizelka kuloodporna

h)      Telefon komórkowy

i)        Radiotelefon przenośny

j)        Latarka operacyjna

k)      Opatrunek osobisty

l)        Apteczka

m)    Pojazd osobowy ( inny )oznakowany z lampą reklamową.

n)      Radiotelefon samochodowy z anteną

 

Odpowiedź: Pracownicy grupy interwencyjnej mają być wyposażeni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.)

10.   Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, jeśli tak, do jakiej klauzuli informacji niejawnej.

Odpowiedź: NIE, pracownicy grupy interwencyjnej nie muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

11.   Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać pozwolenie na broń?

Odpowiedź: TAK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.)

 

12. Na jakiej podstawie zamawiający  wymaga by wykonawca posiadał stację monitorowania w granicach administracyjnych miasta Kraków, skoro zasięgu usług świadczonych przez stację monitorowania jest ogólnopolski bez względu na siedzibę stacjonowania stacji? W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wykreślenia miasta Kraków.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną całodobową stacją monitorowania typu dyspozytorskiego (uzbrojone stanowisko interwencyjne zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U., nr 245 poz. 1462), zdolną do odbioru i przetwarzania sygnałów alarmowych drogą radiową, telefoniczną automatycznie komutowaną, GSM na terenie Miasta Krakowa. Ograniczenie lokalizacji do terenu miasta Krakowa podyktowane jest wymogiem odbioru i przetwarzania sygnałów alarmowych m.in. drogą radiową, która nie ma zasięgu ogólnopolskiego.

13. CZY ZAPISY w Pkt6/4 SIWZ świadczą o konieczności wykonywania usługi przez pracowników licencjonowanych?

Odpowiedź: TAK, konieczne jest wykonywanie usługi przez pracowników licencjonowanych.

14. CZY ZAPIS w § 8 pkt. f należy również rozumieć, że na WYKONAWCY ciąży obowiązek sporządzenia planu ochrony?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga sporządzenia plany ochrony.

 

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ