Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 2 grudnia 2008r.

Do wszystkich wykonawców


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2009 dla 75 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie w odniesieniu do 212 części zamówienia.


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania w zakresie 212 części zamówienia.

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający w poszczególnych 212 częściach zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1 powołanej ustawy unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
2. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ