Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 27 sierpnia 2013r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych związanych z dostawą i montażem dźwigu osobowego w budynku Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanym od strony ul.Grodzkiej 52 w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o przedmiar robot budowlanych i sanitarnych. W załączonej dokumentacji znaleźliśmy tylko przedmiar elektryczny (strony 93 - 98 pliku zalacznik3544).
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż w Załączniku B do SIWZ i udzielonej odpowiedzi uzupełnia niezbędne przedmiary robót (1 plik w formacie PDF zawierający 14 stron).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ wraz z Załącznikiem B do SIWZ i udzielonych odpowiedzi, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ