Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

CRZP/UJ/492/2008                                                                                   Kraków 22 grudnia 2008r.
Do wszystkich Wykonawców
Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm) na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki igłowej do drukowania dyplomów dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
Firma KEN Technologie Informatyczne Sp.z o.o, Pl.Strzelecki 20, 50-224 Wrocław (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 10 396,84 zł, za co otrzymała wynik 10 pkt.
Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (012 432 44 51), onderka@adm.uj.edu.pl, bzp@adm.uj.edu.pl, potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ