Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 23 września 2013r.

Adresaci:
1. Feliks Tuszyński COPY-FELIX, ul. Dietla 1, 31-070 Kraków
2. ARSO-SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe Roman Proszkowski, ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin
3. CRANN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budryka 4, 30-072 Kraków
4. XEMAR Mariusz Czopik, ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
6. KSERKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
7. COPYNET Helena Kądziela, os. Bohaterów Września 35/6, 31-621 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizująco-obrazującego (drukarka, skaner, ksero), dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 11 w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Feliks Tuszyński COPY-FELIX, ul. Dietla 1, 31-070 Kraków, cena netto 7 989,00 zł, co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje cenę brutto 9 826,47 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 30,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 2 Firmy ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 26,63 pkt.,
b) oferta nr 3 Firmy CRANN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budryka 4, 30-072 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 29,41 pkt.,
c) oferta nr 4 Firmy XEMAR Mariusz Czopik, ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 26,05 pkt.,
d) oferta nr 5 Firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 27,90 pkt.,
e) oferta nr 7 Firmy COPYNET Helena Kądziela, os. Bohaterów Września 35/6, 31-621 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 25,22 pkt.

Zamawiający informuje również, iż w postępowaniu odrzucono ofertę nr 6 Firmy KSERKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy - Prawo zamówień publicznych. W ocenie Zamawiającego zaoferowane przez ww. Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne marki Samsung nie spełnia warunków określonych w SIWZ. Według oficjalnej strony internetowej producenta (www.samsung.com) urządzenie o modelu CLX-9201NA posiada standardową i maksymalną pamięć 1GB, czego potwierdzenie stanowi specyfikacja pobrana ze strony. Natomiast Zamawiający dopuścił wprawdzie urządzenie o parametrach minimum równoważnych do opisanych w SIWZ, jednak o standardowej pamięci RAM min. 1536 MB, a nie 1024 MB. W związku z powyższym w pełni uzasadnione było odrzucenie oferty ww. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy - PZP, jako że treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy - Prawo zamówień publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Ze względu jednak na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych) odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt 3) ustawy - PZP, wyłącznie wobec czynności odrzucenia oferty Wykonawcy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta - zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP - po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. po dniu 28 września 2013r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ