Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHUNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Krakówtel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

Kraków, dnia 30.12.2008 r.

 Do wszystkich Wykonawców

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem LCD dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, przetarg Nr CRZP466/08, uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Bit computer ul. Św. Krzyża 5, 31-028 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną w postępowania, spełniająca wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium „cena 100% - tj. 10 pkt


Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu
1. Ośrodek Organizacji i Informatyki „Petroinform" Sp. z o.o. Al.;. 3 Maja 3, 30-062 Kraków - oferta otrzymała w kryterium „cena 100%" 9,00 pkt
2. Biuro Usług Informatycznych PROBIT Jacek Pietraszko ul. Proszowska 121, 32-700 Bochnia - oferta otrzymała w kryterium „cena 100%" - 8,50 pkt
3. Bit com Robert Trubas ul. Ignacego Grabczaka 16/2, 31-236 Kraków - oferta otrzymała w kryterium "cena 100%" 7.90 pkt
4. Elektronika Sp. z o.o. ul. Józefa 26, 31-056 Kraków - oferta otrzymała w kryterium „cena 100%" - 9,30 pkt


Jednocześnie informujemy, że oferta firmy Bino Computers S.Bobek, B. Bielak, S. Bara Wrząsowice 182, 32-840 Świątniki Górne została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP z uwagi, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca zaoferował monitor LCD 17" zamiast wymaganego monitora LCD 19" stąd też Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.


Zgodnie z dyspozycją art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) wobec czynności podjętych przez Zamawiającego mają Państwo prawo wnieść pisemny umotywowany protest do Zamawiającego, w terminie siedmiu dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

Informujemy również, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po upływie terminów przewidzianych ustawą PZP na wnoszenie protestów. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ