Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

CRZP/UJ/637,638/2013 Kraków 25 października 2013r.
Do Wykonawców
Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm) na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie.


ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.1

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcie:
w części 1:
Firma Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul.Zwycięstwa 3 Kraków
(oferta nr 1) zaoferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 9149 zł. Oferta Państwa została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP ze względu na to, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Procesor winien mieć co najmniej 7500 w teście passmark, zaproponowany ma 4591, oferowana gwarancja jest 12 miesięczna, a nie trzyletnia door to door, bateria jest 6 komorowa, a nie 9 komorowa, czego wymagał Zamawiający.
Od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie
Równocześnie Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 PZP ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.179-198g ustawy PZP.
Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (012 432 44 51), bzp@uj.edu.pl, potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Z poważaniem
Anna Onderka

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ