Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 02.12.2013 r.


Adresaci:
1. Riposta HM Henryka Horbacz ul. Orzechowa 93/16 50-540 Wrocław
2. Firma Usługowa „JiR" s.c. A. Piekarczyk, D. Nazaruk 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28
3. 4 HC Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 2,35-005 Rzeszów
4. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków
5. UpHotel. s.c. ul. Długa 13/1, 51-500 Jelenia Góra
6. Biuro Rezerwacji Karpacz ul. Mickiewicza 7/7, 58-540 Karpacz
7. Granatoil Graniszewscy sp. j. Oddział Zagórze 07-407 Czerwiń, ul. Przemysłowa
8. Grupa Montownia Sp.j. ul. Gałęziowskiego 22A, 30-498 Kraków


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniającej dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/718/2013

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Część pierwsza przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Firma Usługowa „JiR" s.c. A. Piekarczyk, D. Nazaruk 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28, za cenę brutto w kwocie 1632,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN
Punkty
3 4 HC Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 2,35-005 Rzeszów 4242,02 11,54
4 Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków 2700,00 18,13
5 UpHotel. s.c. ul. Długa 13/1, 51-500 Jelenia Góra 4851,52 10,09


Część druga przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Firma Usługowa „JiR" s.c. A. Piekarczyk, D. Nazaruk 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28, za cenę brutto w kwocie 2144,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN
Punkty
3 4 HC Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 2,35-005 Rzeszów
5196,50 12,37
4 Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków
3200,00 20,10
5 UpHotel. s.c. ul. Długa 13/1, 51-500 Jelenia Góra
2223,68 28,92
7 Granatoil Graniszewscy sp. j. Oddział Zagórze 07-407 Czerwiń, ul. Przemysłowa
2208,00 29,13

 


Część trzecia przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 UpHotel. s.c. ul. Długa 13/1, 51-500 Jelenia Góra, za cenę brutto w kwocie 3950,87 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN
Punkty
3 4 HC Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 2,35-005 Rzeszów
8996,62 13,17
4 Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków
4200,00 28,22
8 Grupa Montownia Sp.J. ul. Gałęziowskiego 22A, 30-498 Kraków
7230,00 16,39

Część czwarta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 UpHotel. s.c. ul. Długa 13/1, 51-500 Jelenia Góra, za cenę brutto w kwocie 3694,67 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN
Punkty
1 Riposta HM Henryka Horbacz ul. Orzechowa 93/16 50-540 Wrocław
4940,00 22,43
3 4 HC Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 2,35-005 Rzeszów
7772,12 14,26
4 Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków
4200,00 26,39
6 Biuro Rezerwacji Karpacz ul. Mickiewicza 7/7, 58-540 Karpacz
4467,00 24,81
8 Grupa Montownia Sp.J. ul. Gałęziowskiego 22A, 30-498 Kraków
5848,00 18,95


Część piąta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków, za cenę brutto w kwocie 4200,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN
Punkty
3 4 HC Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 2,35-005 Rzeszów
7778,02 16,19
5 UpHotel. s.c. ul. Długa 13/1, 51-500 Jelenia Góra
4268,57 29,51
8 Grupa Montownia Sp.J. ul. Gałęziowskiego 22A, 30-498 Kraków
5542,00 22,73

Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani też żadna z ofert nie została odrzucona, a wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy - Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. z dniem 02.12.2013r.
Zamawiający informuje iż od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub artur.wyrwa@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Artur Wyrwa

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ