Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 18 grudnia 2013 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania CRZP/UJ/807/2013)

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

1.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§7 punkt 1b) na: „zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki?

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu umowy.

2. dot. części 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Część 1 pozycji:

41 - płytki 96-well

43 - strzykawki MicroFine

85 - butelki 250 + pytanie o dopuszczenie niebieskiego korka

86 - butelki 50 + pytanie o dopuszczenie niebieskiego korka

87 - szalki petriego + pytanie o pożądaną wielkość

88 - probówki 15

89 - probówki 50

Wydzielenie tych produktów pozwoli na udział w postępowaniu większej liczby Wykonawców
a tym samym podniesie konkurencyjność złożonych ofert.

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie powyższych pozycji.

 

3. dot. części 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Część 4 pozycji:

132 - Mac-3 antibody

139 - Cell TAK

Wydzielenie tych produktów pozwoli na udział w postępowaniu większej liczby Wykonawców
a tym samym podniesie konkurencyjność złożonych ofert.

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie powyższych pozycji.

 

4. dot. części 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1-ej niżej wymienionych pozycji i utworzenie z nich osobnych pakietów:

 

Strzykawki insulinówki o pojemności 0.5ml z podziałką U100

 

 

1000 szt.

1

 

Strzykawki insulinówki o pojemności 0.5ml z podziałką U100, z igłą niezepsoloną ze strzykawką

 

 

1000 szt.

1

Strzykawki insulinówki o pojemności 1ml z podziałką U100, z zespoloną igłą

 

 

100szt

10

 

Strzykawki insulinówki o pojemności 1ml z podziałką U100, z igłą niezepsoloną ze strzykawką

 

 

1000 szt.

1

 

strzkawki B D Micro-Fine Plus U40 insulin, 1 ml,  0,30mmx8mm

 

 

100 sztrzykawek

20

 

          

 

Oraz

Płytka 96-dołkowa

83.1835.300

 

1 opakowanie

50 szt

końcówki do mikropipet, 1ml, sterylne

sterylne, nietoksyczne z filtrem, pakowane w szczelnie zamykanym opakowaniu

70.762.200

500/inner box

10

końcówki do mikropipet, 20-200 ul, sterylne

sterylne, nietoksyczne z filtrem, pakowane w szczelnie zamykanym opakowaniu

70.762.202

500/inner box

10

Butelki do hodowli komórkowe z żółtą nakrtką, wentylowaną, 250 ml

wentylowany korek, powierzchnia cell++

83.1813.302

5/pakowanie

20

Butelki do hodowli komórkowe z żółtą nakrtką, wentylowaną, 50 ml

wentylowany korek, powierzchnia cell++

83.1810.302

20/opakowanie

20

szalki Petriego do hodowlii komórkowej

 

83.1800.003

20/opakowanie

20

Probówki 15ml, sterylne

transparentne, polipropylenowe, jałowe

62.554.502

50/bag

10

Probówki 50ml, sterylne

transparentne, stojace, polipropylenowe, jałowe

62.559.001

50/bag

5

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie powyższych pozycji.

5. dot. części 5

 

Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 3 dni do 20 dni dla produktów z części 5?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest        przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak             również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany                 tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar            umownych tytułem nieterminowej realizacji.

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie przedmiotowego terminu.

 

 

•6.                   Dotyczy rozdziału 3 SIWZ, ustęp 3.

Zamawiający zapisał:

                „Wymaga sie, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał co najmniej 12

miesięczny okres gwarancji lub termin ważności."

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zmianę tego kryterium dla produktów z części 6 na:

                „Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał co najmniej 3 / 4            maksymalnego okresu gwarancji lub terminu ważności udzielonego przez producenta"

Nasz asortyment jest produkowany oraz magazynowany poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż ze względu na właściwości fizyko-chemiczne naszych produktów wiele z nich już w dniu wyprodukowania nie ma terminu ważności 12 miesięcy,  Wykonawca nie ma możliwości spełnienia kryterium Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

7. dot.  cz. 1 poz. 2 (Cryometrix)

Opisany produkt (Cryomatrix, Shandon) dystrybuuje w Polsce jedna firma, która sprzedaje go wyłącznie użytkownikom końcówym. Wyklucza to z postępowania inne podmioty. Uprzejmie prosimy o zmianę zapsiów SIWZ.

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że pozycję (Cryometrix) w Załączniku A do SIWZ - skreśla się.

8. dot. części nr 2 pozycja 1

Produkt o nr kat. C6198 jest dostępny tylko w opakowaniu 0,2ML lub 0,5ML.

 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga opakowania 0,2 ml.

 

 

9. Dot. części nr 2 pozycja 7

Pod numerem kat. F9775 nie występuje w ofercie formaldehyd. Czy Zamawiający miał na myśli w produkt o nr kat. F8775?

 

Odpowiedź:  Zamawiający miał na myśli produkt o nr kat. F8775 - 25 ml.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji 5-11 z części nr 3 (DY992, DY994, DY999, WA126, DY004, 10005186 i 80320)?

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie powyższych pozycji.

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji 4-9 z części nr 4

(115-065-166, 016-160-084,  016-580-084, 016-600-084, B-1105 i CDSMP0905 ) oraz czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pisaka hydrofobowego innego producenta niż wymieniony w SIWZ (Vector, nr kat: H-4000)?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie powyższych pozycji.

 

Zamawiający informuje, iż w części 1 pozycję „strzykawki B D Micro-Fine Plus U40 insulin, 1 ml,  0,30mmx8mm" - skreśla się.

 

Wraz z przedmiotowymi odpowiedziami na pytania zamawiający przesyła nową wersję załącznika A do SIWZ uwzględniającą dokonane zmiany, jak również zamieści ją na swojej stronie internetowej.

W formularzu oferty Wykonawcy winni uwzględnić zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w celu uwzględnienia informacji zawartych w odpowiedziach na powyższe pytania przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 27 grudnia 2013 roku, godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ