Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 30 grudnia 2013r.

Adresaci:
1. Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków
2. Komputronik Spółka akcyjna, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
3. SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk
4. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „WIP" Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik
5. Crann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budryka 4, 30-072 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

 

ZAWIADOMIENIE 
 o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, cena netto 20 325,10 zł, co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje cenę brutto 24 999,87 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 30,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 2 Firmy Komputronik Spółka akcyjna, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 26,63 pkt.,
b) oferta nr 3 Firmy SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 26,70 pkt.,
c) oferta nr 4 Firmy P.W.H „WIP" Małgorzata Szczepanik-Grzywacz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 27,71 pkt.,
d) oferta nr 5 Firmy Crann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budryka 4, 30-072 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 24,29 pkt.,

Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani też żadna z ofert nie została odrzucona, a wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy - Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. z dniem 30 grudnia 2013r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ