Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 


Kraków 31.12.2013 r.


Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 8 szt. szaf i 25 szt. stojaków laboratoryjnych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/636,650/2013


                                                                  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż wpłynęły pytania w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Poniżej przestawiamy Państwu treść pytania i odpowiedź Zamawiającego:


Pytanie 1:

„Dotyczy: 16) Wzór umowy, par. 5, pkt. 6:
Prosimy o zmianę zapisu z:
„W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych , przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia faxem lub emailem."
Na zapis:
„W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych.
W przypadku gdy natura wady/problemu/usterki (potwierdzona przez serwisanta Wykonawcy) wymaga konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych lub odesłania części lub całości systemu do Producenta w celu jego dokładnej diagnostyki, Strony uzgodnią inny termin co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności.
Reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia faxem,
e-mailem lub poprzez internetowy system zgłoszeń poprzez stronę http://www.________________________________)".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


Pytanie 2:

„Dotyczy: 16) Wzór umowy, par. 5, pkt. 7:
Prosimy o zmianę zapisu z:
„Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania od zamawiającego wraz z dowodem zapłaty."
Na zapis:
„Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę będącego autoryzowanym serwisem Producenta do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania od zamawiającego wraz z dowodem zapłaty."
Uzasadnienie: Przedmiot Zamówienia nie powinien być naprawiany przez osoby (lub firmy) nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W przeciwnym wypadku może dojść do jego nieodwracalnego uszkodzenia."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


Pytanie 3:
„Dotyczy: 16) Wzór umowy, par. 7, pkt. 1:
Prosimy o zmianę zapisu z:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, chyba że odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad (usterek) przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad (usterek)."
Na zapis:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, chyba że odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad (usterek) przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad (usterek)."
Uzasadnienie: Zamawiający w projekcie umowy nie przewiduje żadnych kar umownych np. za zwłokę w płatności za wykonanie dostawy. W związku z tym prosimy o obniżenie wysokości kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zwłoki w usunięciu wad (usterek), np. do poziomu zapisanego powyżej (0,01%)."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


Pytanie 4:
„Zamawiający w części I "Stojak Laboratoryjny" podaje minimalną wysokość użytkową 36U, nie określa jednak szerokości oraz głębokości stojaka. Prosimy o podanie niezbędnych wymiarów."


Odpowiedź:
Szerokość całkowita stojaka wynika z założonego standardu szerokości użytkowej 19", który dotyczy szerokości urządzeń montowanych na stojaku. Szerokość całkowita stojaka nie powinna przekraczać 60 cm.
Głębokość użytkowa stojaka nie została wyspecyfikowana ponieważ stojak laboratoryjny dla laboratorium fizycznego jest otwarty z tyłu zatem głębokość montowanych w nim urządzeń może być dowolna, o ile związane z tym przesunięcie środka masy nie powoduje niestabilności stojaka. Głębokość może być podana w odniesieniu do podstawy stojaka - typowo podstawy stojaków laboratoryjnych mają ok. 70 cm głębokości.

Pytanie 5:
„Zamawiający w Części I " Szafa laboratoryjna" podaje minimalną wysokość użytkową 38U, nie określa jednak niezbędnej szerokości oraz głębokości szafy. Proszę o uzupełnienie tych wymiarów".


Odpowiedź:
Szerokość całkowita szafy wynika z założonego standardu szerokości użytkowej 19", który dotyczy szerokości urządzeń montowanych na stojaku. Szerokość całkowita szafy zwykle wynosi ok. 60 cm.
Całkowity rozmiar szafy, przeznaczonej dla laboratorium fizycznego, na głębokość jest wystandaryzowany i wynosi 80 cm.


Pytanie 6:
„Zamawiający w "wymaganiach ogólnych dla zamówienia" w punkcie d opisuje schemat udzielenia gwarancji m.in bieżącą konserwację i przeglądy techniczne. Proszę o uzupełnienie informacji podając częstotliwość wykonywania wymienionych czynności (konserwacja/przeglądy techniczne)."


Odpowiedź:
Niezbędną częstotliwość przeglądów gwarancyjnych urządzeń określa producent lub gwarant.


Pytanie 7:
„Zamawiający w pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 2 pisze o usłudze montażu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Proszę o wyjaśnienie czy montaż stojaków oraz szaf miałby się odbyć w dniu dostawy czy Zamawiający chciałby odroczyć ów montaż do jakiegoś terminu? Czy Zamawiający w związku z usługą montażu przewiduje możliwość podzielenia dostawy i montażu zamówienia w taki sposób, ze zostanie on wykonywany partiami przez okres 8 tygodni wskazanych w SIWZ".

Odpowiedź:
Istnieje możliwość podzielenia dostawy i montażu na partie w ramach okresu dostaw opisanego w SIWZ.

Pytanie 8:
" Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu wyposażenia do siedziby odbiorcy i użytkownika, rozładowanie i wniesienie sprzętu do wskazanych pomieszczeń oraz montaż wyposażenia", czy wykonanie zamówienia ma polegać na montażu na miejscu u Zamawiającego pełnego wyposażenia szaf i stojaków? Proszę o określenie zakresu montażu.

Odpowiedź:
Zakres montażu obejmuje tylko elementy dostarczone w ramach niniejszego zamówienia.

 


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną cześć SIWZ, a przy tym z uwagi na termin udzielonej odpowiedzi nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składnia i otwarcia ofert.

z poważaniem

Urszula Wilgocka

 

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa UJ
3. a/a

 
 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ