Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 522428-2013 z dnia 2013-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. ...
Termin składania ofert: 2013-12-24

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/814/2013
Numer ogłoszenia: 788 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 522428 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/814/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1.1 Notebook - 7 sztuk, 1.1.2 Dysk twardy zewnętrzny - 1 sztuka. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 14 dni, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację z podaniem cen jednostkowych określonych elementów niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog producenta (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów). 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięczną gwarancję obejmującą notebooki (7 sztuk) oraz co najmniej 24-miesięczną gwarancję obejmującą dysk twardy zewnętrzny. Gwarancja będzie liczona od daty odbioru wszystkich przedmiotów zamówienia niezależnie dla każdej części zamówienia. Gwarancja obejmuje nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.72.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24999,87

Oferta z najniższą ceną: 24999,87 / Oferta z najwyższą ceną: 30869,44

Waluta: PLN.

 


 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ