Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 28 stycznia 2014 r.

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie w zakresie dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/807/2013)

ZAWIADOMIENIE

o uchyleniu w części 4a wyniku postępowania i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w części 4a przedmiotowego postępowania omyłkowo do oceny złożonych ofert przyjął wartość netto oferty firmy IMMUNOGEN Sp. z o.o., a wartość brutto oferty firmy BIOKOM Sp.j., co skutkowało wyborem droższej oferty jako najkorzystniejszej. Mając na uwadze, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena, w części 4a należało uchylić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że po dokonaniu czynności powtórnej oceny ofert w części 4a podjął następujące rozstrzygnięcie:

 

W części 4a firma BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5.957,98 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        IMMUNOGEN Sp. z o.o., ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów, oferując cenę: 6.680,13 złotych brutto za co otrzymał: 8,92 pkt

 

Zamawiający informuje. że od powyższych rozstrzygnięć odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

 

Umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zawarta po doręczeniu niniejszego zawiadomienia tj. począwszy od dnia 28 stycznia 2014 r.

 

 

Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ