Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 

 


Kraków 04.02.2014 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy szaf i stojaków laboratoryjnych oraz stołów antywibracyjnych z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Nr sprawy CRZP/UJ/636,650/2013)


                                                                               ZAWIADOMIENIE
                                                o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na opisany powyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:


w części II:
LABSOFT Krzysztof Herman ul. Wantule 12, 02-828 Warszawa
Cena brutto oferty: 360 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru
Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 40 pkt.

W części II została złożona tylko jedna oferta.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy PZP w art. 179 - 198g.


Umowa sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta - zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy PZP - po dniu 17 lutego 2014r. tj. po upływie 10 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812 432- 44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

Urszula Wilgocka


Otrzymują:

1. LABSOFT Krzysztof Herman ul. Wantule 12, 02-828 Warszawa
2. SIGNATI Piotr Fuz ul. Janusza Kusocińskiego 49/8, 48-303 Nysa
3. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ
4. a/a

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ