Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 

 


Kraków, dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy szaf i stojaków laboratoryjnych oraz stołów antywibracyjnych z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Nr sprawy CRZP/UJ/636,650/2013)

 

                                                                                    ZAWIADOMIENIE
                                                  o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części I


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na opisany powyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

w części I
SIGNATI Piotr Fuz ul. Janusza Kusocińskiego 49/8, 48-303 Nysa
Cena brutto oferty: 91 680,07 zł

Uzasadnienie wyboru
Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 20 pkt.


Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w części I postępowania:
1) CSI Beata Marzec, Bogdan Marzec, Andrzej Zasucha spółka cywilna ul. Balicka 14B/53, 30-149 Kraków - oferta w kryterium „cena brutto 100%" uzyskała 9,04 pkt; cena oferty brutto: 202 872,51 zł

 


Zgodnie z przepisami powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy PZP w art. 179 - 198g.


Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, po upływie 10 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. po dniu 06.05.2014 r.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu:  +4812 432- 44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

Urszula Wilgocka

 

Otrzymują:
1. SIGNATI Piotr Fuz ul. Janusza Kusocińskiego 49/8, 48-303 Nysa
2. CSI Beata Marzec, Bogdan Marzec, Andrzej Zasucha spółka cywilna ul. Balicka 14B/53, 30-149 Kraków
3. LABSOFT Krzysztof Herman ul. Wantule 12, 02-828 Warszawa
4. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ
5. a/a

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ