Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 04.09.2014 r.

Adresaci:
Do wszystkich którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/422-426,430,432,433,438,439/2014

PYTANIA, ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 3 września 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do SIWZ.


PYTANIA, ODPOWIEDZI DO SIWZ

1)

Część 10 :

Czy zamawiający dopuści zasilacz o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 290 W o sprawności 90% przy pełnym obciążeniu oraz wyposażony w aktywny filtr PFC posiadający ceryfikat 80 PLUS Gold ?

Czy zamawiający dopuści komputer stacjonarny posiadający procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 6850 ?

Cześć 11 :

Czy zamawiający dopuści zasilacz o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 290 W o sprawności 90% przy pełnym obciążeniu oraz wyposażony w aktywny filtr PFC posiadający ceryfikat 80 PLUS Gold ?

Czy zamawiający dopuści komputer stacjonarny posiadający procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 6850 ?

1)

Zamawiający informuje, iż:
dopuszcza zasilacz o podanych w zapytaniu parametrach, z uwagi na to, że wydajność komputera ma dla Zamawiającego znaczenie priorytetowe oraz na to, że wydajność procesora ma bardzo istotny wpływ na wydajność komputera, Zamawiający nie dopuszcza komputera stacjonarnego wyposażonego w procesor o wydajności niższej niż podana w specyfikacji technicznej komputerów z części 10 i 11,

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są spełnione tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Proszę o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub e-mailem (+4812-432-44-51), bzp@uj.edu.pl ), potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,


Jerzy Wordliczek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ