Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 5 września 2014 r.  


Adresaci:
Do wszystkich którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest SIWZ - na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem wątpliwości co, do treści SIWZ Zamawiający postanowił co, następuje:

1) Zamawiający modyfikuje opis w części 8 postępowania (monitory 23"- sztuk 2) zawarty w Załączniku A do SIWZ wprowadzając jednocześnie tekst ujednolicony tego załącznika.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 10 września 2014 r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem,

Jerzy Wordliczek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ