Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 1 października 2014r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, dziewięcioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
I Zamawiający w SWIZ punkt 3 - Opis przedmiotu zamówienia; w części : Minimalne wymagania techniczne; Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność; punkt 10 , wymaga aby pojazd posiadał: podłokietniki siedzenia kierowcy.
Pyt 1. Czy Zamawiający pisząc powyższe miał intencje aby fotel kierowcy miał podłokietniki z lewej i z prawej strony fotela kierowcy ? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuści jako równorzędne rozwiązanie fotel z podłokietnikiem z prawej strony i specjalnie wyprofilowanym poszyciem drzwi kierowcy mogących pełnić role podłokietnika ?
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż intencją zapisu SIWZ jest posiadanie dwu podłokietników dla siedzenia kierowcy, niemniej wyraża zgodę i dopuszcza rozwiązanie wynikające z treści pytania jako równoważne i spełniające wymagani SIWZ. Tym samym Zamawiający dopuszcza jako równorzędne rozwiązanie fotel kierowcy z podłokietnikiem z prawej strony i specjalnie wyprofilowanym poszyciem drzwi kierowcy mogących pełnić role podłokietnika z lewej strony.
Pytanie 2:
II Zamawiający w SWIZ punkt 3 - Opis przedmiotu zamówienia; w części : Minimalne wymagania techniczne; Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność; punkt 23 , wymaga aby pojazd posiadał: urządzenia sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa na każdym zajętym miejscu w pojeździe
Pyt 2. Przy wymaganych przez Zamawiającego łatwo demontowanych rzędach siedzeń tylnych nie jest nam znane rozwiązanie umożliwiające podłączenie tychże siedzeń do urządzenia sygnalizującego niezapięcie pasów bezpieczeństwa. Czy zatem Zamawiający dopuści pojazd z urządzeniem sygnalizującym niezapięcie pasów bezpieczeństwa z wyłączeniem foteli łatwo demontowanych ?
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie rozwiązania wynikającego z treści pytania i dopuszcza pojazd z urządzeniem sygnalizującym niezapięcie pasów bezpieczeństwa z wyłączeniem foteli w łatwo demontowanych rzędach siedzeń tylnych. Tym samym wygania SIWZ w tym zakresie zostają zmodyfikowane, a w konsekwencji pkt 23 w Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność, pkt 3)10 SIWZ otrzymuje poniższe brzmienie:
„urządzenie sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa co najmniej na fotelu kierowcy, zalecane na innych fotelach".
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści pojazd, który posiada drzwi boczne (prawe) przesuwne o szerokości otworu drzwiowego powyżej . 1000 mm ? Lecz mniej niż 1250mm
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie wynikające z treści pytania. Tym samym wygania SIWZ w tym zakresie zostają zmodyfikowane, a w konsekwencji pkt 3 w Część A. Wymiary, masa pojazdu i ładowność, pkt 3)10 SIWZ otrzymuje poniższe brzmienie:
„drzwi boczne (prawe) przesuwne o szerokości otworu drzwiowego min. 1000 mm".
Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści pojazd, który posiada stały napęd na cztery koła ?
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pojazd posiadający stały napęd na cztery koła. Tym samym wygania SIWZ w tym zakresie zostają zmodyfikowane, a w konsekwencji pkt 5 w Część B. Wymiary, masa pojazdu i ładowność, pkt 3)10 SIWZ otrzymuje poniższe brzmienie:
„napęd 4x4, dołączany lub stały".
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści pojazd, który posiada urządzenie sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa tylko dla fotela kierowcy ?
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pojazd, który posiada urządzenie sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa tylko dla fotela kierowcy. Tym samym wygania SIWZ w tym zakresie zostają zmodyfikowane, a w konsekwencji pkt 23 w Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność, pkt 3)10 SIWZ otrzymuje poniższe brzmienie:
„urządzenie sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa co najmniej na fotelu kierowcy, zalecane na innych fotelach".
Pytanie 6:
I Zamawiający w SWIZ punkt 3 - Opis przedmiotu zamówienia; w części : Minimalne wymagania techniczne; Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność; punkt 23 , wymaga aby pojazd posiadał: urządzenia sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa na każdym zajętym miejscu w pojeździe
Pyt 2. Czy Zamawiający dopuści pojazd z urządzeniem sygnalizującym niezapięcie pasów bezpieczeństwa tylko na fotelu kierowcy?
Odpowiedź 6:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pojazd, który posiada urządzenie sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa tylko dla fotela kierowcy. Tym samym wygania SIWZ w tym zakresie zostają zmodyfikowane, a w konsekwencji pkt 23 w Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność, pkt 3)10 SIWZ otrzymuje poniższe brzmienie:
„urządzenie sygnalizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa co najmniej na fotelu kierowcy, zalecane na innych fotelach".
Pytanie 7:
I Zamawiający w SWIZ w formularzu oferty punkt 6.4 wymaga:
6.1 spełnienie norm wynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U.2011.96.559):
maksymalne zużycie energii: 3,6 MJ/km TAK / NIE*
emisja dwutlenku węgla (CO2): nie większa niż 180 mg/km. 250 TAK / NIE*
emisje zanieczyszczeń: emisja łączna węglowodorów i tlenków azotu nie większa niż 230 mg/km, emisja tlenków azotu nie większa niż 180 mg/km, emisja cząstek stałych nie większa niż 5 mg/km. TAK / NIE*
Pyt 1.
a) Czy nie jest omyłką jednostka lub wartość przy parametrze CO2 ? Wg naszej wiedzy parametr ów jest w silnikach wysokoprężnych ok 1000 razy większy
b) Co oznacza liczba 250 przy emisji CO2 ?
Odpowiedź 7:
Zamawiający informuje, iż:
Ad. a) wartość w parametrze emisji CO2 winna wynosić 180 g/km, tak więc zapisy SIWZ ulegają odpowiedniej modyfikacji, zgodnie z zapisami przedstawionymi poniżej,
Ad. b) liczba 250 przy emisji CO2 jest wpisana omyłkowo.
Dlatego też, wykreśleniu z pkt 6) ppkt 6.4 formularza oferty ulega liczba 250, a jednostka mg/km zmieniona zostaje na g/km.
W efekcie pkt 6) ppkt 6.4 formularza oferty otrzymuje poniższe brzmienie:
„o emisja dwutlenku węgla (CO2): nie większa niż 180 g/km. TAK / NIE*".
W konsekwencji w kryterium oceny ofert w pkt 13) SIWZ ppkt 4. lit. D4, odpowiedni zapis otrzymuje poniższe brzmienie:
„emisja dwutlenku węgla (CO2): nie większa niż 180 g/km.".

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.
Przypominamy, iż w modyfikacji do SIWZ z dnia 30 września 2014r. Zamawiający zmienił terminy składania i otwarcia ofert na dzień 6 października 2014r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostały bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ