Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 2 października 2014r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, dziewięcioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 8:
I Zamawiający w proponowanym załączonym do SWIZ wzorze umowy w par 6 p 5 wymaga aby „5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego elementu lub modułu na nowy (ust. 7) gwarancja w ww. element lub moduł zaczyna biec na nowo, licząc od daty jej dokonania."
Pyt 1. Zgodnie z nowymi przepisami unijnymi i krajowymi obecne umowy gwarancyjne wykluczają tzw. re-gwarancje i nie obejmują takich przypadków. Obecnie mówimy o gwarancji cało pojazdowej. W związku z powyższym czy zamawiający może zrezygnować z tego zapisu we WZORZE UMOWY ?
Odpowiedź 8:
Zamawiający informuje, iż przedmiotem umowy jest sprzedaż na jego rzecz pojazdu, którą regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilny (t. j. Dz. U. 2014. Stąd Zamawiający zauważa, że, § 6 ust. 5 wzoru umowy jest zbieżny z zapisem art. 581 § 1 KC w brzmieniu: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.". Zapis § 6 ust. 5 wzoru umowy nie ulega modyfikacji, a zwracamy przy tym uwagę, iż nie stoi on w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie Zamawiający zdaje sobie sprawę, że niektóre części (podzespoły) pojazdu, zwane elementami eksploatacyjnymi (np. klocki hamulcowe, filtry), mają być wymieniane zgodnie z zalecaniami producenta pojazdu przez jego użytkownika.
W konsekwencji Zamawiający dodaje w § 6 ust. 12 wzoru umowy w poniższym brzmieniu:
„Postanowień ust. 1 - 11 niniejszego paragrafu umowy nie stosuje się niektórych części (podzespołów) pojazdu, zwanych elementami eksploatacyjnymi (np. klocki hamulcowe, filtry), które mają być wymieniane zgodnie z zalecaniami producenta pojazdu przez jego użytkownika.".
Pytanie 9:
II Zamawiający w proponowanym załączonym do SWIZ wzorze umowy w par 6 p 8 wymaga aby „ 8. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki."
Pyt 2. Czy zamawiający może zrezygnować z tego zapisu we WZORZE UMOWY ?
Odpowiedź 9:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody proponowaną zmianę. Bowiem § 6 ust. 8 wzoru umowy koreluje z postanowieniami art. 581 § 2 KC stanowiącego, że: „W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.". Zatem § 6 ust. 8 dotyczy każdego okresu czasu, w którym była przeprowadzana naprawa, czego skutkiem był brak możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy.
Pytanie 10:
III Zamawiający w proponowanym załączonym do SWIZ wzorze umowy w par 8 p 2 a) wymaga aby „ a) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 6 ust. 7 umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia wartości brutto przedmiotu umowy. „
Pyt 3. Czy zamawiający może zrezygnować z tego zapisu we WZORZE UMOWY ?
Odpowiedź 10:
Biorąc pod uwagę wysokość kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia oraz fakt, iż: „Podstawową funkcją kary umownej jest funkcja kompensacyjna, stanowiąc dla wierzyciela surogat odszkodowania za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego." (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o sygn. akt I ACa 291/2013 z dnia 3 października 2013 r.), jak również zasadę w myśl, której: „Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów." (art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - t. j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), wysokość kar umownych jest adekwatna. Zatem § 8 ust. 2 lit. a) umowy nie ulega modyfikacji.
Pytanie 11:
IV Zamawiający w Formularzu Oferty pkt 6) ppkt 6.4 wymaga aby:
„ emisja dwutlenku węgla CO2: nie większa niż 180 g/km"
Pyt 4. Czy zamawiający dopuści do przetargu pojazd którego emisja CO2 wyniesie 200 g/km ?
Odpowiedź 11:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pojazd, którego emisja CO2 wyniesie 200 g/km, gdyż nie jest to warunek graniczny, i nie jest on przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia, a wymaganie to związane jest z kryterium oceny ofert. Dlatego też wyjaśniamy, iż Wykonawca oferujący emisję CO2 powyżej 180 g/km nie otrzyma dodatkowych punktów w kryterium parametry techniczne i użytkowe, opisanych w pkt 13) SIWZ ppkt 4 lit. D4.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.
Przypominamy, iż w modyfikacji do SIWZ z dnia 30 września 2014r. Zamawiający zmienił terminy składania i otwarcia ofert na dzień 6 października 2014r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostały bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ