Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 10 października 2014r.

Adresaci:
1. Zeszuta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa
2. ZIMNY Dariusz Zimny, ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski
3. Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, dziewięcioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Firmy Zeszuta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa, cena netto 197 560,97 zł., plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto 242 999,99 zł. (oferta nr 1). Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała w kryterium cena: 18,00 pkt., a w kryterium parametry techniczne i użytkowe: 10,80 pkt., co daje łączny wynik w obu kryteriach wynoszący: 28,80 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 3 Firmy Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, otrzymała w kryterium cena: 17,62 pkt., a w kryterium parametry techniczne i użytkowe: 10,80 pkt., co daje łączny wynik w obu kryteriach wynoszący: 27,70 pkt.
Zamawiający informuje również, iż z postępowania odrzucono ofertę Firmy ZIMNY Dariusz Zimny, ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski (oferta nr 2), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ocenie Zamawiającego bezsprzecznym jest fakt, iż Wykonawca w treści złożonej oferty zaproponował przedmiot zamówienia, który nie spełnia wszystkich minimalnych parametrów technicznych opisanych w treści SIWZ. W szczególności wskazać należy, iż w ofercie Wykonawca zaproponował pojazd z silnikiem o maksymalnym momencie obrotowym równym 340 Nm, podczas gdy w treści SIWZ pkt 3)10., Część B ppkt 3. wymaganym było zaoferowanie silnika z maksymalny momentem obrotowym minimum 360 Nm. Dlatego też, jednoznacznie należy stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia.
Mając na uwadze powyższe, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jest w pełni uzasadnione, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy PZP od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych) odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt ustawy PZP, wyłącznie wobec czynności odrzucenia oferty Wykonawcy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy PZP, po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. po dniu 15 października 2014r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ