Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 24 października 2014r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający bierze pod uwagę fakt, iż w przypadku zaprojektowania dla bud. Laboratorium Technologicznego całkowicie niezależnych przyłączy (energia elektryczna, c.o.) przełożyć się to może na potraktowanie Laboratorium jako nowego odrębnego obiektu i uniemożliwi przeprowadzenie procedury zamiennego pozwolenia na budowę jako rozbudowy Wydziału Chemii? Może to spowodować konieczność wydzielenia formalnie z aktualnej decyzji pozwolenia na budowę całkowicie wolnego terenu pod projekt Laboratorium, a następnie dopiero po uzyskaniu zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla Wydziału Chemii z wjazdem od ul. Prof. St. Łojasiewicza - możliwe będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę dla obiektu Laboratorium. Wymaga to również przeprowadzenia analizy zgodności z MPZP co do możliwości takiego rozwiązania na wydzielonym terenie pod kątem wskaźników urbanistycznych.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż budynek Laboratorium Technologiczne nie może zostać zaprojektowany jako odrębny obiekt, gdyż ustalenia MPZP nie dopuszczają takiej możliwości. Tak więc realizacja tego projektu może nastąpić wyłącznie w oparciu o zamienne pozwolenie na budowę dla prowadzonej inwestycji budowy Wydziału Chemii UJ. Zamawiający wskazuje, iż jeden obiekt może mieć zasilanie z wielu źródeł, co pozwala na wykonanie zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający w przypadku uzyskania od dostawców mediów warunków technicznych polegających na przyłączeniu się do zaprojektowanej infrastruktury Wydziału Chemii (stacja trafo, wymiennikownia) dopuszcza takie rozwiązanie?
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie jedynie w przypadku kiedy dostawcy mediów wydadzą uprzednio oświadczenie o braku możliwości niezależnego od zaprojektowanej infrastruktury Wydziału Chemii doprowadzenia mediów.
Pytanie 3:
Czy w przypadku przyjęcia wariantu procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla Laboratorium Technologicznego jako pozwolenia dla odrębnego budynku (na wydzielonym terenie), Zamawiający bierze pod uwagę konieczność wydłużenia terminu realizacji dokumentacji, skoro same kolejne procedury zajmą około 6-7 m-cy?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Architektury UMK brak jest możliwości z uwagi na parametry określone w MPZP uzyskania pozwolenia na budowę dla Laboratorium Technologicznego UJ jako odrębnego budynku, a tym samym termin realizacji zamówienia nie będzie przesunięty z powodu tych okoliczności.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ