Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 5 listopada 2014r.

Adresaci:
1. Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Armii Krajowej 6, 40-689 Katowice
2. Agencja Projektowa Architektury EKSPO Spółka Cywilna, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Firmy Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Armii Krajowej 6, 40-689 Katowice, cena netto 125 000,00 zł., plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto 153 750,00 zł. (oferta nr 1). Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 60,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 2 Firmy Agencja Projektowa Architektury EKSPO Spółka Cywilna, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 56,82 pkt.
Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani też żadna z ofert nie została odrzucona, a wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ