Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 219529-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.1 opracowanie projektu budowlanego wraz z...
Termin składania ofert: 2014-10-27

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/546/2014
Numer ogłoszenia: 236069 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219529 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/546/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.1 opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów (decyzje, uzgodnienia, opinie) dla rozbudowy budynku Wydziału Chemii o Laboratorium Technologiczne zlokalizowane na działkach nr 434/2 i 435/4 obr. 7 Podgórze na podstawie załączonej koncepcji, 1.1.2 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla wjazdu z ulicy Łojasiewicza zlokalizowanego na działkach 442/15, 410/35 obr. 7 Podgórze wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów (decyzje, uzgodnienia, opinie), 1.1.3 sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektu Wydziału Chemii wraz z rozbudową o Laboratorium Technologiczne, uwzględniającego etapową realizację i przejmowanie do użytkowania z podziałem na 3 etapy, tj. etap 1 Segmenty A - G z przyłączeniem do dróg lądowych przez wjazd z ul.Łojasiewicza, etap 2 Segment H, etap 3 Laboratorium Technologiczne, 1.1.4 wykonywanie czynności wynikających z nadzorów autorskich dla wjazdu. 1.2 Zamawiający informuje, iż na terenie objętym zakresem prac projektowych obowiązują przepisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego /III Kampus - wschód/. 1.3 Do zakresu prac objętych zamówieniem i umową należą elementy wymienione w koncepcji stanowiącej załącznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawierający 125 stron). Dla pełnego zobrazowania uwarunkowań dotyczących wykonania zamówienia i przedstawienia zakresu inwestycji dotyczącej budowy Wydziału Chemii zaleca się zapoznanie przez Wykonawców z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę tego obiektu dostępną pod adresem ftp://srv.zpu.uj.edu.pl/bzp/zalacznik3164.iso, a ponadto informujemy, iż wszelkie dane dotyczące tej inwestycji są dostępne pod głoszeniem o przetargu na wyłonienie Wykonawcy dla budowy Wydziału Chemii UJ pod adresem http://przetargi.adm.uj.edu.pl/tresc.php?Id=3164. 1.4 Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia: 1.4.1 opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), warunków przyłączenia mediów - przyłączenie Laboratorium Technologicznego winno być wykonane jako niezależne od przyłączeń dla obiektu Wydziału Chemii (inaczej niż wskazano na załączonej koncepcji w załączniku A do SIWZ), uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wraz ze sporządzeniem wniosku i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę Wydziału Chemii UJ wraz z rozbudową o Laboratorium Technologiczne, budynek o powierzchni netto 791,5m2, kubatura 4490 m3, wysokość ok. 16,25m, oraz dokonanie korekty planu zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej w zakresie budowy Laboratorium Technologicznego z dostosowaniem do etapowej realizacji i etapowego przejmowania do użytku, 1.4.2 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla wjazdu z ulicy Łojasiewicza, uwzględniającego dokumentację systemu szlabanów wraz z kartami wjazdowymi i połączeniem z systemem BMS budynku Wydziału Chemii, z dostosowaniem do projektowanego układu komunikacyjnego na terenie nowobudowanego obiektu Wydziału Chemii wraz z korektą planu zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej w zakresie wjazdu z ulicy Łojasiewicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym wodnoprawne), przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz uzyskanie oświadczenia o przyłączeniu do dróg lądowych budynku Wydziału Chemii UJ, 1.4.3 pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla wjazdu, 1.4.4 realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych), niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących realizacji tych projektów oraz złożenia ofert przez potencjalnych wykonawców wraz z realizacją robót budowlanych, a ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji tych projektów i wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych, 1.4.5 uzyskanie niezbędnych materiałów do celów projektowych, w tym w szczególności mapy sytuacyjno-wysokościowej, badań geologicznych, warunków przyłączenia mediów, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenie wodnoprawne i zgody ZIKiT na wejście w teren. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 24 miesięcy liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, przy czym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę, w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, a sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego w terminie do 24 miesięcy od podpisania umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację, w rozbiciu na dwa elementy, tj. cena za opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów (decyzje, uzgodnienia, opinie) dla rozbudowy budynku Wydziału Chemii o Laboratorium Technologiczne wraz z uwzględnieniem kosztów zmian dotyczących zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej dla obiektu Laboratorium Technologiczne oraz cena za projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów (decyzje, uzgodnienia, opinie), STWiOR, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla wjazdu z ul. Łojasiewicza, obejmujący również dokumentację systemu szlabanów wraz z kartami wjazdowymi i połączeniem z systemem BMS budynku Wydziału Chemii, wraz z uwzględnieniem kosztów zmian dotyczących zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej związanych z wjazdem i wykonywaniem czynności wynikających z nadzorów autorskich, zgodnie ze wzorem tabelarycznym przedstawionym w załączniku nr 5 do formularza oferty, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.21.00.00-3, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.24.60.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Armii Krajowej 6, 40-689 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 153750,00

Oferta z najniższą ceną: 153750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162261,60

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ