Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: yłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa, na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations in Complex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, kod 30-348 Kraków
Numer ogłoszenia: 398098 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338778 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: yłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa, na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations in Complex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, kod 30-348 Kraków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa, na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations in Complex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, kod 30-348 Kraków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.62.40.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations In Complex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, kod 30-348 Krakowie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cortland sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6342,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6830,19

Oferta z najniższą ceną: 5500,01 / Oferta z najwyższą ceną: 7218,87

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ