Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: Dostawa sond do urządzenia Endothelix oraz akcesoriów do urządzenia EndoPAT 2000 w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/723/2013)
Numer ogłoszenia: 117120 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 477822 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sond do urządzenia Endothelix oraz akcesoriów do urządzenia EndoPAT 2000 w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/723/2013).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1 - Sondy do urządzenia Endothelix - 3 zestawy, każdy umożliwiający wykonanie 25 badań. Sondy muszą być kompatybilne z urządzeniem, które posiada zamawiający. - Gwarancja - min. 24 miesiące CZĘŚĆ 2 - Akcesoria wymienne do systemu EndoPAT 2000 do nieinwazyjnych badań diagnostycznych dysfunkcji śródbłonka: 1.Czujniki jednorazowe PAT (30 opakowań po 12 sztuk) 2.Mankiet wysokociśnieniowy (1 sztuka) 3.Manometr do mankietu (1 sztuka) 4.Przewód elektro-pneumatyczny (1 sztuka) - Gwarancja - min. 24 miesiące..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLYGEN Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33195,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9569,40

  • Oferta z najniższą ceną: 9569,40 / Oferta z najwyższą ceną: 9569,40

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Część 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NIKO-MED Sp. z o.o., ul. K. Ciołkowskiego 11/2, 15-245 Białystok, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33195,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 32967,45

  • Oferta z najniższą ceną: 32967,45 / Oferta z najwyższą ceną: 32967,45

  • Waluta: PLN .


 


 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ