Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 10 października 2016 r.

 

Adresaci:
1. AN-GARA LTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
2. Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków
3. Progress Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
4. REDICREO S.C, Ul. Sołtysowska 12g/26, 31-589 Kraków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego położonych w Krakowie.

 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I oraz X

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż:
W części I zamówienia, Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, cena netto 3 030,00 zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje cenę brutto 3 726,90 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 10,00 pkt. 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia: 
a) oferta nr 3 Firmy Progress Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 9,07 pkt. 
b) oferta nr 4 Firmy REDICREO S.C, Ul. Sołtysowska 12g/26, 31-589 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 8,65 pkt. 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż:
wykluczył wykonawcę firmę AN-GARA LTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia tj. na wezwanie Zamawiającego z dnia 27 września 2016 r., nie złożył oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

 

 

W części X zamówienia, Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 Firmy Progress Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, cena netto 4 140,00 zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje cenę brutto 5 092,20 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 10,00 pkt. 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż: 
a) oferta nr 2 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 9,62 pkt.

 

 

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia w części I oraz X przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia w części I oraz X może zostać zawarta - zgodnie z art. 94 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych - po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 


Z poważaniem,

 

Barbara Kawula-Zalotyńska

 

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ