Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 12 października 2016 r.

Adresaci:
1. Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków
2. Progress Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego położonych w Krakowie.

 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części IX

 

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż:

W części IX zamówienia, Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, cena netto 3 150,00 zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje cenę brutto 3 874,50 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 10,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
oferta nr 3 Firmy Progress Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 9,40 pkt.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia w części IX przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia w części IX może zostać zawarta - zgodnie z art. 94 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych - po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem,

 

 

Barbara Kawula-Zalotyńska
Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ