Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

 

Kraków, dnia 22 lutego 2017 r.

Adresaci:


1. ABEMA Systemy Prezentacyjne ul. Orla 53C, 30-244 Kraków
2. Top Rental Sp. z o.o. ul. Kupa 3/12, 31-057 Kraków
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów, playerów oraz oprogramowania Digital Signage na potrzeby modernizacji systemu Digital Signage na UJ.


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu czynności Zamawiającego polegającej na rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz o unieważnieniu postępowania.


Szanowni Państwo,
W związku z powzięciem przez Zamawiającego po dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania nowych informacji, Zamawiający unieważnia czynność z dnia 31.01.2017 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania. Powyższym unieważnia się czynność oceny oferty Wykonawcy Top Rental Sp. z o.o. ul. Kupa 3/12, 31-057 Kraków i wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej, oraz równocześnie unieważnia się czynność oceny oferty Wykonawcy ABEMA Systemy Prezentacyjne ul. Orla 53C, 30-244 Kraków.

Równocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP zobowiązany jest do unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający wskazuje, iż w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny sporządził zapisy punktu 5) formularza oferty brzmiącego „ oświadczamy, iż oferowany sprzęt spełnia wymogi normy CE w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych". Powyższy zapis, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek wymagań w tym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w treści SIWZ, jest niejednoznaczny i mógł wprowadzać Wykonawców w błąd co do faktycznych wymagań Zamawiającego. Zamawiający błędnie określił wymóg spełnienia przez oferowany sprzęt wymogów normy CE, ponieważ CE (Conformité Européenne) nie jest normą, a oznakowaniem urządzeń, poprzez które producenci deklarują, że ich konkretny wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw (zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku). Wobec faktu, iż Zamawiający nie określił również czym według niego jest rzeczona „norma CE" oraz jej wymogów, Wykonawcy mogli różnie interpretować przedmiotowe oświadczenie, tj. np. mogli interpretować zapisy punktu 5) formularza oferty jako wymóg, aby sprzęt posiadał oznaczenie CE, lub jako wiedzę Wykonawcy, iż oferowany przez niego sprzęt wymogi „normy CE", które jednakże nie zostały określone przez Zamawiającego.
Stwierdzić należy, iż przedmiotowe oświadczenie doprowadziło do sytuacji, w której złożone zostały oferty nie dające się porównać. Nieporównywalność złożonych ofert polega na rozbieżnej interpretacji zapisów formularza, przez co Wykonawca ABEMA Systemy Prezentacyjne ul. Orla 53C, 30-244 Kraków zaoferował playery oznaczone znakiem CE, a Wykonawca Top Rental Sp. z o.o. ul. Kupa 3/12, 31-057 Kraków player spełniający, zgodnie z jego oświadczeniem, wymogi "normy CE".
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, w oparciu o powołaną na wstępie podstawę prawną.
Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza wydając wyrok o sygn. akt KIO 982/10 z dnia 2 czerwca 2010 r., w którym Izba orzekła, iż: „(...) Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu dostawy w złożonych ofertach, a w ślad za tym wyboru najkorzystniejszej oferty, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p."
W tym stanie rzeczy dokonanie przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu łączyłoby się z naruszeniem podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażonych w przepisach ustawy PZP. W konsekwencji zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszej procedury umowa jako niezgodna z prawem byłaby obarczona wadą nieważności (art. 14 ustawy PZP w związku z art. 58 § 1 KC). Powyższe znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 912/15 z dnia 18 maja 2015 r., w którym orzeczono, że: „1. Art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomiędzy wadą a niemożnością zawarcia ważnej umowy musi istnieć normalny związek przyczynowy. Wadą w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada postępowania o udzielenie zamówienia, która wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że powoduje jej bezwzględną nieważność ab initio, a tym samym prawną bezskuteczność. Podstawy do unieważnienia ewentualnej przyszłej umowy zostały określone w art. 146 ust. 1 i 6 p.z.p., i to właśnie te przepisy muszą stanowić podstawę oceny pod kątem wypełniania przesłanki ustawowej wskazującej na konieczność unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tzw. "wadę postępowania" (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.).".


Zamawiający informuje. że od powyższego unieważnienia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną
Zamawiający dziękuje za złożenie ofert i informuje, iż w najbliższym czasie planuje ponowić ogłoszenie postępowania, po wprowadzeniu w treści SIWZ stosownych zmian i modyfikacji.

Z poważaniem,

Artur Wyrwa

 

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Strona internetowa ;
3. a/a

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ