Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 29 marca 2017r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści SIWZ do składania ofert, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w komputerach AiO zasilacz o mocy znamionowej nie mniejszej niż 160 W, sprawność 90%, aktywny stabilizator PFC?

 

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza ww.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa UJ:

a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ