Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

04/07/2009 S126 Informacje dodatkowe
PL-Kraków: Przyrządy badawcze

2009/S 126-182542

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, attn: Wojciech Kochan, PL-31-007 Kraków. Tel. +48 124324450. E-mail: bzp@adm.uj.edu.pl. Fax +48 124324451.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.7.2009, 2009/S 123-179398)

Przedmiot zamówienia:
CPV: 38296000, 38500000, 30213300, 30231300, 30232110, 48461000, 48624000.

Przyrządy badawcze.

Aparatura kontrolna i badawcza.

Komputer biurkowy.

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości łącznej dla części 1, 2 i 3 wynoszącej kwotę 54 500,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych PLN), przy czym wadium dla części 1 w kwocie 45 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych PLN), dla części 2 w kwocie 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych PLN) i dla części 3 w kwocie 8 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych PLN).

Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości łącznej dla części 1, 2 i 3 wynoszącej kwotę 54 500,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych PLN), przy czym wadium dla części 1 w kwocie 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych PLN), dla części 2 w kwocie 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych PLN) i dla części 3 w kwocie 8 000,00 zł. PLN (słownie: osiem tysięcy złotych PLN).

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ