Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Adresat:
PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziałowej Biblioteki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 złożoną przez PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, cena brutto 6 548,52 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała w jedynym kryterium oceny ofert jakim jest „Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia" - 10 pkt.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, stąd też z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. z dniem 17 sierpnia 2017 r.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: a.lukasik@uj.edu.pl.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem,

Anna Łukasik-Socha


Otrzymują:
1. Adresat;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ