Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 20 sierpnia 2017 r.

 

 

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do sześciu części. (Nr sprawy: 80.272.183.2017).

 

PRZEDŁUŻENIE TEMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 23 sierpnia 2017 r., godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja SIWZ, stanowi jej integralną część.

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ