Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 05 września 2017r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., Nr 2164, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Life, Animated”, autorstwa Rona Suskinda, ISBN 978-1484741238, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.                                                

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż:

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr  1  złożoną przez Katarzynę Sapetę-Czajkę, ul. Górnicza 5A, 43-600 Jaworzno, cena brutto 8.750,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała w kryterium „Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia”: 5,00 pkt., a w kryterium „Ocena jakościowa”: 4,00 pkt., co daje łączny wynik w obu kryteriach wynoszący: 9,00 pkt.

 

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP.

 

Umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zawarta po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, tj. począwszy od dnia 05 września 2017 r.

 

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ