Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

06/10/2017 S192 - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

I.II.IV.V.V.V.VI.

Polska-Kraków: Skanery

2017/S 192-393179

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków
31-007
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Janczura
Tel.: +48 126633905
E-mail: anna.janczura@uj.edu.pl
Faks: +48 124324451
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych i sprzętu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej w odniesieniu od jednej do dziewięciu części.

Numer referencyjny: 80.272.81.2017
II.1.2)Główny kod CPV
38520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych i sprzętu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 528 700.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiellońska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegółowy opis wymagań zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

W zakresie zamówienia wymaga się dostarczenia następujących sprzętów:

skaner planetarny dla formatu A2 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw

dysk NAS - 1szt.

zasilacz awaryjny (UPS) - 6 szt.

przełącznik wieżowy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane parametry techniczne skanera / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Ocena w kryterium „oferowane parametry technicze skanera" opisane w SIWZ wraz z załącznikami.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiellońska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegółowy opis wymagań zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

W zakresie zamówienia wymaga się dostarczenia następujących sprzętów:

skaner planetarny dla formatu A2 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane parametry techniczne skanera / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Ocena w kryterium „oferowane parametry technicze skanera" opisane w SIWZ wraz z załącznikami.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiellońska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegółowy opis wymagań zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

W zakresie zamówienia wymaga się dostarczenia następujących sprzętów:

skaner z kołyską V dla formatu A1 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane parametry techniczne skanera / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Ocena w kryterium „oferowane parametry technicze skanera" opisane w SIWZ wraz z załącznikami.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 079-152099
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Astro Computer Grzegorz Mikuła
ul. Jagiellońska 34
Szczecin
70-382
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 142 160.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Astro Computer Grzegorz Mikuła
ul. Jagiellońska 34
Szczecin
70-832
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 102 720.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Astro Computer Grzegorz Mikuła
ul. Jagiellońska 34
Szczecin
70-382
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 283 820.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2017

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ