Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 21 lipca 2009r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: a) część 1 - Urządzenie do anodowej woltamperometrii inwersyjnej (ASV) (1 sztuka), b) część 2 - Magnetyczny sorter komórek (1 sztuka), c) część 3 - Układ do pomiaru stężenia tlenu (2 sztuki), d) część 4 - Detektor Corona CAD (charged aerosol detektor) (1 sztuka), e) część 5 - Detektor radioaktywności (1 sztuka), f) część 6 - Czytnik płytek (1 sztuka), g) cześć 7 - Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA/RNA/białek (1 sztuka), h) część 8 - Spektrofotometr dwuwiązkowy UV/VIS (1 sztuka), i) część 9 - Fluorymetr do pomiarów fluorescencji chlorofilu in vivo z wyposażeniem do obrazowania (PAM) (1 sztuka), j) część 10 - Spektrometr masowy typu ESI (1 sztuka), k) część 11 - Cytometr przepływowy (1 sztuka), l) część 12 - System do mikroskopowej laserowej mikropreparatyki (1 sztuka), ł) część 13 - Wytrząsarka do hodowli bakteryjnych (1 sztuka), Wytrząsarka do hodowli komórek owadzich (1 sztuka), n) część 14 - Wytrząsarki (3 sztuki).


PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ
w odniesieniu do części 14 postępowania

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy w odniesieniu do części 14 postępowania.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worteksu przewyższającego wymagania minimalne zamawiającego określone w SIWZ, o prędkości regulowanej pokrętłem w zakresie 250-3000 RPM?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany prędkości minimalnej, ze względu na charakter prowadzonych badań i konieczność wytrząsania próbek przy prędkościach niższych niż 250rpm.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ