Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 28 lipca 2009r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.

MODYFIKACJA SIWZ
w odniesieniu do części 6 postępowania

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej wprowadzone modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy w odniesieniu do części 6 postępowania.

Modyfikacja 1:
W pkt 3)3.3.6 Część 6 - Czytnik płytek - 1 sztuka, punkt 4, jest: „4. Moduł emisji oparty na monochromatorach";
powinno być: „4. Urządzenie wyposażone w dwa podwójne monochromatory zarówno do wzbudzenia jak i emisji".
Modyfikacja 2:
W pkt 3)3.3.6 Część 6 - Czytnik płytek - 1 sztuka, punkt 11, jest: „11. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej kilkunastu próbek DNA, RNA lub białka, w ilościach poniżej 10 mikrolitrów";
powinno być: „11. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej kilkunastu próbek DNA, RNA i białka w ilościach nie większych niż 2 mikrolitry, przy długości drogi optycznej <0,5 mm".


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje treści SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ