Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 30 lipca 2009r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech części zamówienia.

MODYFIKACJA SIWZ
w odniesieniu do terminów składania i otwarcia ofert

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz koniecznością udzielania odpowiedzi, które wymagają stosownego czasu na ich opracowanie a następnie publikację i wprowadzenie przez wykonawców do treści przygotowywanych ofert, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, w odniesieniu do terminów składania i otwarcia ofert we wszystkich trzech częściach postępowania.
W konsekwencji zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 14 sierpnia 2009r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do SIWZ, stanowi jej integralną część.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ