Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2009r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech części zamówienia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ
w odniesieniu do części 1 i 3 zamówienia

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej kolejną treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres w odniesieniu do części 1 i 3 zamówienia.
Pytanie 1:
Dotyczące kontenera do mrożenia w -150 st. C o pojemności co najmniej 750 l:
Czy zamawiający dopuści kontener o pojemności 790 l mieszczący co najmniej 34 000 probówek o pojemności 1,2 ml lub co najmniej 24 000 probówek o pojemności 2ml?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuści zbiornika o pojemności 790 litrów, którego ilość możliwych do przechowywania probówek jest mniejsza niż wymagana w SIWZ.
Pytanie 2:
Co zamawiający miał namyśli w pytaniu „Możliwość programowania czasu napełniania zbiornika ciekłym azotem w zakresie nie gorszym niż 1 do 28 dni"?
Odpowiedź 2:
Zamawiający wymaga zbiornika z kontrolerem za pomocą, którego można zaprogramować automatycznie napełnianie zbiornika od 1 dnia do 28 dni. Możliwość programowania czasu napełnienia jest bardzo ważna. Pozwala na oszczędne napełnianie zbiorników, szczególnie istotne w bankach tkanek. Pozwala zmniejszyć istotnie straty ciekłego azotu i zmniejszyć przez to koszty eksploatacyjne.
Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuści urządzenie samoregulujące poziom LN2 w zakresie 50 mm? Taki zakres regulacji wystarcza do efektywnej pracy urządzenia i utrzymania żądanej temperatury wewnątrz zbiornika.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania gdyż uważa że jest mniej dokładny niż żądany w zapisie SIWZ . Takie rozwiązanie istotnie wpływa na zwiększenie zużycia LN2, szczególnie w przypadku zasilania ze zbiornika zewnętrznego i konieczności napełniania rurociągu.
Pytanie 4:
Co zamawiający miał na myśli w pytaniu „Dostęp do zbiornika i jego kontrolera zabezpieczony hasłem, z co najmniej czterema poziomami zabezpieczeń"?
Odpowiedź 4:
Zabezpieczenie dostępu do ustawień parametrów jest jednym z najważniejszych sposobów zabezpieczenia parametrów pracy przed przypadkowymi zmianami temperatury i innych ustawień np. alarmów. Jest to parametr wymagalny. Użytkownik wymaga co najmniej 4 poziomy zabezpieczeń tzn. możliwość ustawień różnych haseł do parametrów ustawianych na kontrolerze- jako pierwszy poziom zabezpieczeń np. włączenie napełniania, zatrzymanie napełniania, drugi poziom - dodatkowo data, czas, temperatura, poziom azotu, zmiana języka , trzeci poziom dodatkowo np. ustawienia języka, kalibracja sondy, czwarty poziom - wszystkie ustawienia kontrolera.
Pytanie 5:
Dotyczące kontenera do mrożenia w -190 st. C o pojemności co najmniej 370 l:
Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego dobowa utrata LN2 jest nieco wyższa od wymaganej?
Odpowiedź 5:
Tak, maksymalnie 5% większe zużycie, ponieważ wyższe dobowe straty azotu podwyższają koszty późniejszej eksploatacji zbiornika.
Pytanie 6:
Co zamawiający miał namyśli w pytaniu „Możliwość programowania czasu napełniania zbiornika ciekłym azotem w zakresie nie gorszym niż 1 do 28 dni"?
Odpowiedź 6:
Zamawiający wymaga zbiornika z kontrolerem za pomocą którego można zaprogramować automatycznie napełnianie zbiornika od 1 dnia do 28 dni. Możliwość programowania czasu napełnienia jest bardzo ważna. Pozwala na oszczędne napełnianie zbiorników, szczególnie istotne w bankach tkanek. Pozwala zmniejszyć istotnie straty ciekłego azotu i zmniejszyć przez to koszty eksploatacyjne.
Pytanie 7:
Co zamawiający miał na myśli w pytaniu „Dostęp do zbiornika i jego kontrolera zabezpieczony hasłem, z co najmniej czterema poziomami zabezpieczeń"?
Odpowiedź 7:
Zabezpieczenie dostępu do ustawień parametrów jest jednym z najważniejszych sposobów zabezpieczenia parametrów pracy przed przypadkowymi zmianami temperatury i innych ustawień np. alarmów. Jest to parametr wymagalny. Użytkownik wymaga co najmniej 4 poziomy zabezpieczeń tzn. możliwość ustawień różnych haseł do parametrów ustawianych na kontrolerze- jako pierwszy poziom zabezpieczeń np. włączenie napełniania, zatrzymanie napełniania, drugi poziom - dodatkowo data, czas, temperatura, poziom azotu, zmiana języka , trzeci poziom dodatkowo np. ustawienia języka, kalibracja sondy, czwarty poziom - wszystkie ustawienia kontrolera.
Pytanie 8:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o średnicy zewnętrznej większej o 75mm (890 mm). Różnica 75 mm nie powinna mieć wpływu na możliwość jego eksploatacji.
Odpowiedź 8:
Tak zamawiający dopuści urządzenie o większej średnicy o 75 mm.
Pytanie 9:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o średnicy otworu 770 mm. Ponad dwukrotnie szerszy otwór zapewnia znaczne polepszenie dostępu do próbek a co za tym idzie komfortu pracy.
Odpowiedź 9:
Zamawiający nie dopuści urządzenia z otworem o średnicy 770 mm. Zwiększony otwór stosowany szeroko w starszych modelach zbiorników powoduje zwiększenie zużycia LN2 oraz większą ekspozycję próbek w górnych częściach zbiornika na ogrzanie (tzw. Efekt ogrzania próbek).
Pytanie 10:
Dotyczy części 3 (bank komórek), pkt IV .Zamrażarka programowalna (posiadająca możliwość schładzania do temperatury nie wyższej niż -180ºC) o pojemności nie mniejszej niż 16 litrów (1 sztuka).
Dot.pkt.4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zamrażarki z zakresem temperatur od 30oC do - 180oC? Rozpoczynanie procesu mrożenia od temperatury wyższej niż 30oC generalnie nie jest stosowane w tego typu procedurach.
Odpowiedź 10:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur 30ºC-80ºC.
Pytanie 11:
Dot.pkt.5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zamrażarki z prędkością schładzania w zakresie 0,01 - 50oC/min.? Procedury kontrolowanego mrożenia nie wymagają tak wysokich prędkości schładzania, ponadto prędkość powyżej 50oC/min. nie gwarantuje jednolitej, kontrolowanej temperatury w całej objętości komory.
Odpowiedź 11:
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Zamrażarka będzie wykorzystywana do bardzo szerokiego wachlarza aplikacji, w których wykorzystywane będą prędkości schładzania powyżej 50ºC/min.
Pytanie 12:
Dot.pkt.6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zamrażarki z prędkością podgrzewania w zakresie 0,01 - 10oC/min.?
Odpowiedź 12:
Tak zamawiający dopuści zamrażarkę z takimi parametrami.
Pytanie 13:
Dot.pkt.10 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zamrażarki o wymiarach zewnętrznych 450 x 650 x 420 (wys. x szer. x głęb.)?
Odpowiedź 13:
Tak zamawiający dopuści zamrażarkę o podanych parametrach.
Pytanie 14:
Dot.pkt.13 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zamrażarki bez komory wyposażonej w stopki i wyjmowane tace? Jednocześnie informujemy że oferowana przez nas zamrażarka nie generuje skroplin by było potrzebne używanie tac i rozwiązań pozwalających usuwać je.
Odpowiedź 14:
Tak zamawiający dopuści zamrażarkę o podanych parametrach.
Pytanie 15:
Dot.pkt.16 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zamrażarki o grubości izolacji innej niż podana w siwz ale odpowiedniej dla otrzymywanych parametrów? Wymaganie warunku takiego jak grubość izolacji jest nie uzasadnione ponieważ na parametry zamrażarki wpływa szereg innych czynników, takich jak m.in.: technologia w jakiej urządzenie zostało zbudowane, rodzaj materiałów, jakość materiałów, współczynniki przenikalności ciepła użytych materiałów w tym izolacji, oraz wiele innych. Grubość izolacji jako indywidualny parametr nie stanowi jakiegokolwiek wyznacznika.
Odpowiedź 15:
Zamawiający pozostaje przy wymogach SWIZ. Grubość izolacji ma znaczenie na zużycie LN2 w procesie mrożenia i większa izolacja pozwala na zmniejszenie kosztów mrożenia.
Pytanie 16:
Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w umowie dla urządzenia opisanego w Części 1 SIWZ:
§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w przypadku:
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za kiedy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad.
Odpowiedź 16:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ i przedstawione w pytaniu zapisy odnoszące się do wzoru umowy.
Pytanie 17:
Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w umowie dla urządzenia opisanego w Części 1 SIWZ:
7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 30 dni.
Odpowiedź 17:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ i przedstawione w pytaniu zapisy odnoszące się do wzoru umowy.


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.
Zamawiający przypomina, iż w dniu 30 lipca 2009r. została dokonana modyfikacja SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, które zostały przesunięte na dzień 14 sierpnia 2009r., a godziny składania i otwarcia nie uległy zmianie.


Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ