Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 10 sierpnia 2009r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej w odniesieniu do wirówek i mieszadeł, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ
w odniesieniu do części 1 zamówienia

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej kolejną treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres w odniesieniu do części 1 zamówienia.
Pytanie 1:
dotyczy : części 1, wirówka komórkowa:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w rotor do wirowania płytek mikrotitracyjnych o pojemności dla płytek standardowych 2x3 płytki
i maksymalnym RCF > 2270 x g ?
Odpowiedź 1:
Uprzejmie informuje, ze zamawiający dopuści wirówkę wyposażona w rotor do wirowania płytek mikrototracyjnych o pojemności dla płytek standardowych 2x3 płytki i maksymalnym RCF>2270xg,.
Pytanie 2:
dotyczy : części 1, wirówka laboratoryjna:
Czy Zamawiający dopuści wirówkę:
- o poborze mocy 1010 W,
- która nie posiada w wyposażeniu opcjonalnym rotora hematokrytowego?
Odpowiedź 2:
Uprzejmie informuje, ze zamawiający dopuści wirówkę o poborze mocy 1010W, która nie posiada na wyposażeniu opcjonalnym rotora hematokrytowego.


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ