Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2009r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: a) część 1 - Urządzenie do anodowej woltamperometrii inwersyjnej (ASV) (1 sztuka), b) część 2 - Magnetyczny sorter komórek (1 sztuka), c) część 3 - Układ do pomiaru stężenia tlenu (2 sztuki), d) część 4 - Detektor Corona CAD (charged aerosol detektor) (1 sztuka), e) część 5 - Detektor radioaktywności (1 sztuka), f) część 6 - Czytnik płytek (1 sztuka), g) cześć 7 - Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA/RNA/białek (1 sztuka), h) część 8 - Spektrofotometr dwuwiązkowy UV/VIS (1 sztuka), i) część 9 - Fluorymetr do pomiarów fluorescencji chlorofilu in vivo z wyposażeniem do obrazowania (PAM) (1 sztuka), j) część 10 - Spektrometr masowy typu ESI (1 sztuka), k) część 11 - Cytometr przepływowy (1 sztuka), l) część 12 - System do mikroskopowej laserowej mikropreparatyki (1 sztuka), ł) część 13 - Wytrząsarka do hodowli bakteryjnych (1 sztuka), Wytrząsarka do hodowli komórek owadzich (1 sztuka), n) część 14 - Wytrząsarki (3 sztuki).


PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ
w odniesieniu do części 1 postępowania

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy w odniesieniu do części 1 postępowania.
W związku ze opisem przedmiotu zamówienia w Części 1, tj. "urządzenia do anodowej woltamperometrii inwersyjnej (ASV)", zwracamy się z następującymi pytaniami:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający pod nazwą "potencjostat-galwanostat pięcioelektrodowy" rozumie potencjostat-galwanostat posiadający wyprowadzenia dla: elektrody pracującej (badanej), elektrody pomocniczej, dwóch elektrod odniesienia oraz wyprowadzenie do pomiaru potencjału elektrody pomocniczej?
Jeśli nie, to podłączenie dokładnie jakich elektrod powinien zapewniać "potencjostat-galwanostat pięcioelektrodowy"?
Odpowiedź 1:
Tak - Zamawiający pod nazwą „potencjostat-galwonostat pięcioelektrodowy" rozumie potencjostat-galwonostat posiadający wyprowadzenie dla: elektrody pracującej (badanej), elektrody pomocniczej, dwóch elektrod odniesienia oraz wyprowadzenie do pomiaru potencjału elektrody pomocniczej.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o "Liniowym zakresie pracy elektrody badanej" wynoszącym ±10.000 V, zamiast ±10.240 V?
Odpowiedź 2:
Tak, zamawiający zaakceptuje takie urządzenie.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o "Zakresie napięcia elektrody pomocniczej" wynoszącym ±12V, zamiast ±18V?
Odpowiedź 3:
Nie. Wymagany zakres napięcia elektrody pomocniczej musi wynosić ± 18V (planowane prace ze słabymi elektrolitami oraz matrycami organicznymi).
Pytanie 4:
Czy używając sformułowań: " Minimalna częstotliwość sygnału pobudzającego nie wyższa niż 100 µHz" oraz "Maksymalna częstotliwość sygnału pobudzającego nie niższa niż 100 kHz" Zamawiający ma na myśli, że oferowany przyrząd ma posiadać wbudowany moduł do pomiarów impedancyjnych o wymienionych parametrach częstotliwościowych, czy też że oferowany przyrząd ma gwarantować pracę przy wymienionych parametrach częstotliwościowych jeśli zostanie do niego dokupiony lub dołączony moduł impedancyjny?
Odpowiedź 4:
Przyrząd ma gwarantować pracę przy wymienionych parametrach częstotliwościowych jeśli zostanie do niego dołączony moduł impedancyjny (planowana dalsza rozbudowa systemu).

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ